آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی,آپلود موزیک
 
 
!!HEY U!!
نظرات |

هااا؟؟چیه فک کردی من می ترسم؟؟مرتبط با : عکس
نویسنده : reza ™
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
زمان : 10:30 ب.ظ
نصفه شبی
نظرات |

ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﻳﺪﻡ ..... ﻳﻪ " ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺎ " ﺩﺍﺷﺖ ﺭﻭﻱ
ﺳﻴﻨﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮﻳﻮﺩﻳﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﻴﮑﺮﺩ ،

... ﻣﻦ ﻭ ﻣﻴﮕﻲ !!!!..... ﺑﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻠﻨﺪ ﺷﺪﻡ ﺭﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﺎ ﻳﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻨﻲ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ

ﭘﻴﭽﻴﺪﻣﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﻨﺪﺍﺧﺘﻢ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﻮ ﻭﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﭘﺮﻳﺪﻡ
ﺗﻮ ﻫﺎﻝ ، ) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﮔﻪ ﻟﻴﻨﭽﺎﻥ ﻭ ﺟﺖ ﻟﻲ ﻭ
ﺟﮑﻲ ﭼﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻴﺮﻳﺨﺘﻦ ﺳﺮﻡ ، ﺍﺯﻡ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻥ ، ﺍﺻﻦ
ﮐﻨﺘﺮﻟﻤﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ( .

ﻳﻪ ﻫﺎﻟﻪ ﻱ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻫﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩ ، ﻣﺜﻪ ﻳﻮﺯ ﭘﻠﻨﮓ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺭﺳﻮﻧﺪﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ
ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ، ﻣﺎﺭﻭ ﻣﻴﮕﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻲ؟؟؟

ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﻧﺞ
ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﮑﻮﺑﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻡ ، ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻪ ﺑﺪ ﺑﺨﺖ
ﻫﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﭘﺎﻡ ، ﺍﺯﻭﻥ ﻃﺮﻓﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﺯﻫﺮﻩ ﺗﺮﮎ ﻣﻴﺸﺪﻡ ، ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎﺵ ﮔﻴﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﻮ
ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻨﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﻪ ،

ﺁﻗﺎ ﺩﻭﺭﺧﻴﺰ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﭘﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺗﺎ ﻟﻪ ﺑﺸﻪ ، ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﻏﻠﺘﻢ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺯﺩﻡ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺮﺱ ﺑﺸﻪ ، ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﮐﺎﺗﻲ
ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﻳﻪ ﮔﻮﻧﮓ ﻓﻮ ﮐﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﻋﺎﺟﺰﻩ ،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺁﺵ ﻭ ﻻﺵ ﮐﺮﺩﻣﻮ ﺩﻫﻦ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎﻡ
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺷﺪ ﭘﺮﻳﺪﻡ ﭼﺮﺍﻏﻮ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻳﺪﻡ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺮﺱ ﺷﺪﻩ ) ﺑﺎﺯﻡ ﭼﺸﺎﻡ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﻴﺪﻳﺪ (
ﻋﻴﻨﮑﻤﻮ ﺯﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻫﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﭘﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ........

ﻣﺎﺭﮎ " ﺁﺩﻳﺪﺍﺱ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﻱ ﺷﻠﻮﺍﺭﻡ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ


مرتبط با : جک
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
زمان : 01:32 ب.ظ
تفاوت
نظرات |

سام علیکم
بچه ها یه لینک میدم
اگه خعلی دقتتون زیاده و میگین شاخینو خیلی خوفین
برین این لینک که بهتون میدم
و سه تفاوت پیدا کنین
لینکمرتبط با : سایت با حال
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
زمان : 01:16 ب.ظ
نون و ویروس
نظرات |

راستش چند روز است که یه نونوایی سر کوچمون باز شده و ننه ام هی مرا میندازد بیرون و میگوید برو نون بگیر و اصلاً هم برایش مهم نیست که من آدم گشادی هستم و آدم زرنگی نیستم
و بعد که میروم نون بگیرم همیشه یک پیرزن جلوی ما در صف چپیده و معلوم نیست چنتا نون میخواهد و آخر سر ما میفهمیم که یک نون بیشتر نمیخواسته و تا آن موقع ما مثل بز در پشتش در صف چپیده و منتظر نون بودیم
و من نون را همونجوری میاورم خونه و تهش را نمیسابم که این چرت و پرت هایش کنده شود و پدرم همیشه من را سر این موضوع جر میدهد و من میگویم که آن ها ویتامین دارند و آن ها به لفتشان هم نیست و نمیگویند که من تحصیل کرده هستم و نمره زیستم از ریاضیم بیشتر بوده است
بعد از اون هم من چند روزی است گلویم جر خورده است و اعصابم لفتی است
داداشم هم گفت یو اس بی بیار من هم بردم و دادم دستش و با این اعصابم در صورتش نکوبیدم و او هم میگوید یو اس بی ویروس گرفته و من میگویم خو مگه نمیبینی که چند روز است گلویم درد میکند و سرما خوردم و او هم میگوید نه این برای لبتاب توست و داداشم هم قبول نمیکند که من تحصیل کرده هستم و هی به لبتاب ما گیر میدهد و همه شان به تحصیل کردگی من حسودی میکنند
خو فهمیدین من تحصیل کرده هستم؟یا حتماً باید از کارمانه ام عکس بگیرم و بچپانم تو این وبلاگ؟


مرتبط با : روزانه
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
زمان : 10:54 ق.ظ
دانلود اهنگ love the way you lie از eminem و rihanna
نظرات |

خب اینم اولین اهنگ که میزارم دانلود اهنگ قشنگ امینم و ریحانا
برای دانلود اینجا کلیک کنید
رمز:wimpy-boys.mihanblog.com
مرتبط با : موزیک عکس
نویسنده : reza ™
تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
زمان : 05:43 ق.ظ
linkin
نظرات |

همیشه وقتی اونایی که میان وب هام میگن linkin
من انتظار دارم بعدش بگن park


مرتبط با : جک
نویسنده : reza ™
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392
زمان : 08:52 ب.ظ
توجه!!(پست ثابت)^_^
نظرات |

سلااااااااام
به وب ما دوتا خوش اومدین!!

تو ایــن وب' هرچی گیرمون بیاد میزاریــم

توجه کنید به موضـــوعات می فهمید از چی

و یه چی دیه این وب ماله دو نفرونه و صاحبش هردومونـــیم نه یه نـــَفـــَر

همیشه هم آپـــــــیم پس همیشه سر بزنین

کسایی که زیاد سر بزنن مطمئن باشن ما هم بهشون سر میزنیم

مرسی


مرتبط با : خبرای وب
نویسنده : reza ™
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1392
زمان : 03:58 ب.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic