آپلود , آپلود عكس , آپلود سنتر , آپلود فایل , آپلود دائمی,آپلود موزیک
 
 
فـ داکاری، ا نسانیت، کـ وشش
نظرات |


امروز مدرسه مارو مثلن برد سینه زنی ولی ما کل مسیر را مثل بیشعور ها هار هار هار خندیدیم
البت همه خندیدن ولی همه مثل بیشعور ها نبودن
مثلن قرار بود ما دوم ها با اتوبوس بریم ولی چون مدرسه مان ریدمان است ما پیاده رفتیم و من به شخصه راضی بودم و همین که من راضی باشم بس است
در مسیر ما اسگل بازی در میاوردیم و هی اینو آن را مسخره میکردیم و اینو آن هم سرافکنده میشدند ولی نمیشد به آنو این تیکه انداخت چون میگرفتن .....
آره دیگه
الان رضا بود مثه اسب میگفتا جای خالی نمیذاشت
و هویجوری رفتیم و از یک پل هوایی با بدبختی رفتیم بالا ولی پایین اومدنش خعلی خوب بود
این یارو سرعت این پله برقیشو اسب متر بر ثانیه کرده بود انگار سوار این ترن مرنای شهر بازی شده بودی بچه ها هم از جمله من جیغ میغ میزدن انگار تونل وحشت بود
خداییش خیلی خوب بود
بعدش هم داشتیم میرفتیم و چشمای عقابی ما کار کرد و دیدیم از بالا کفتر میاید و یک دانه که چه عرض کنم یه کلاس دختر دارن از تو کلاسشون دست تکون میدن
البت فکر میکردم دست تکون میدن چون عینک نداشتم و وقتی عینک رو گرفتم فهمیدم دارن ف*ک نشون میدن و دم خودم گرم که از اون همه پسر فقط من شجاعت پیدا کردم و فا* نشون دادم و این جمله رو تو ذهنم حک کردم:
"یک *اک پسرانه به از بیست ف*ک دخترانه"
بعدش هم رفتیم یه جا که یک سری رفتن اون جلو ملو ها و سینه زدن ولی ما رفتیم اون ته مها به هوای اینکه نوحه خون بگه عقبیا حال میکنن؟
که نگفت
و ما هی نم نم رفتیم جلو
بچه های ما و بچه های مدارس دیگه هم که وحشی بازی در میاوردن و سی دی های آموزشی که بهشون داده بودن رو مثه اسب پرت میکردن هوا و چند نفر عملن به *اک رفتن
یه ربع هم وسط مراسم که جلومون شلوغ شده بود و دید نداشتیم دراز کشیدیم و خوابیدیم که جلومون زارتی خلوت شد و گفتیم یا حضرت عباس و سریع پا شدیمو از جلو چشم همه خفه شدیم تا به فا* نرفتیم
حالا سوال اینجاست که من چند بار جمله ف*ک رو در این پست بکار بردم؟
جواب های خود را به سامان نه، بلکه خواهرش سامانه پیامک بزنید و اگر خیلی اصرار دارین میس کال بندازین


مرتبط با : روزانه
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1392
زمان : 06:05 ب.ظ
ارزش خوندن داره
نظرات |

ﭘﺴﺮﻩ : ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﻣﺖ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻤﻮﻣﻪ
ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺑﺨﺪﺍ ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﭼﺮﺍ ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻲ
ﭘﺴﺮ :
ﺩﻳﮕﻪ
ﺍﺯﺕ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﮑﺮﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ . ﻭﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ
ﺷﺪ
ﺩﺧﺘﺮﺧﻴﻠﻲ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮﺍﺗﺎﻗﺶ ﭼﺸﻤﺶ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻋﮑﺲ ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﺎﺵ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﻴﺰﻧﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﻋﺸﻘﺸﻮﻣﻴﺬﺍﺭﻩ ﻭﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﻩ ﺩﻳﮕﻪ
ﺍﺷﮑﺎﺵ ﺗﺎﺏ ﻧﻤﻴﺎﺭﻥ ﻭﻣﻴﺮﻳﺰﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮑﺮﺩﻳﻪ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﻱ
ﺍﺯﻭﺟﻮﺩﺷﻮ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ . ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮﺧﻮﺍﺑﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮﭘﻴﺎﻡ
ﺩﺍﺩ : ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﻮﻣﻴﺨﻮﻧﻲ ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻏﺮﻳﺒﻪ
ﺷﺪﻩ
ﻭﻟﻲ ﺩﻟﻢ ﻫﻤﻤﻤﻤﻴﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ . ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺗﺎﻗﺶ
ﻣﻴﺮﻩ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ 3:34 ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﮑﻮﺕ ﻭﺗﺎﺭﻳﮑﻲ ﺧﻮﺩﺵ
ﺭﻭﺍﺯﺑﺎﻻﻱ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ﺩﺧﺘﺮﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻣﺮﺩ . ﺻﺒﺢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﺭﻓﺖ
ﺗﺎﺑﻴﺪﺍﺭﺵ ﮐﻨﻪ ﺍﻣﺎﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭﻧﺪﻳﺪ . ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ
ﻭﭘﻴﺎﭘﻲ ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻬﺶ ﺭﻭﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﻲ
ﺭﻓﺖ
ﭘﺴﺮﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ . ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ
ﭘﻴﺎﻣﻲ
ﺍﻓﺘﺎﺩﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ : ﻋﺰﻳﺰﻡ،ﻋﺸﻘﻢ،ﺑﺨﺪﺍ ﺷﻮﺧﻲ
ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﻋﺸﻘﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺭﻭﺧﺪﺍ .... ﺍﻭﻥ ﭘﻴﺎﻡ
ﺩﻗﻴﻘﺎﺳﺎﻋﺖ 3:35 ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ... ﻣﺎﺩﺭﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﻃﺮﻑ
ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﭼﻴﺰﻱ
ﮐﻪ
ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺑﺎﻭﺭﻧﻤﻴﮑﺮﺩ ... ﻛﻠﻴﭙﺲ ﺩﺧﺘﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪﻟﺒﺎﺳﻰ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﮔﻴﺮﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .... ﺁﺭﻩ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩمرتبط با : روزانه
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : جمعه 24 آبان 1392
زمان : 10:58 ق.ظ
دانلود آهنگ Stronger Than I Was از امینم
نظرات | ادامه مطلبدانلود آهنگ فوق العاده جذاب و شنیدنیه استرانگر دَن آی واز از امینم (کیفیت 320)
که یازدهمین ترک آلبوم MMLP2 میباشد
و واقعن آهنگه شاخیه و من خودم خعلی حال کردم باهاش
متنش رو در ادامه مطلب میذارم
اگه آهنگه دیگه ای از آلبوم MMLP2 یا کلن از امینم میخواین بگین براتون بذارم
اینم لینک دانلود(رمز اینا هم نداره)
لینکمرتبط با : موزیک
نویسنده : شما میتونید امیر صدام کنین
تاریخ : پنجشنبه 23 آبان 1392
زمان : 02:05 ق.ظ
psy
نظرات |

کس از این خبر نداره؟نویسنده : reza ™
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1392
زمان : 02:07 ب.ظ


 

شارژ ایرانسل

فال حافظ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic